تفاهم نامه همکاری فیمابین آزمایشگاههای مرکزی دانشگاهها و مراکز علمی وزارت علوم- منطقه چهار